“ รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ”

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๘.๐๐ -๑๙.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษร่วมรายการ “ รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดถึงแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
โดยมีนพ.เสกสรรค์ จวงจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ดร.พญ.นิธิกุล เต็มเอี่ยมนายแพทย์เชี่ยวชาญระบาดวิทยา รพ.ศก. ร่วมรายการและดำเนินรายการโดย นายทองจันทร์ ศรีสุธรรม รกท.ผอ.สวท.ศก.
ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้มีดังนี้
๑. คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องมาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ฉบับที่ ๑๗
๒. คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่และการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)เป็นการชั่วคราว ในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์
๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษตรวจเยี่ยมกำลังพลพร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษและประชุมหารือติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ สถานขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด- 19 ในเขตพื้นที่อำเภอกันทรารมย์
๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม อาคารพลศึกษาวีสมหมาย
๖. รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
– ทั้วโลก
– ประเทศไทย
– จังหวัดศรีสะเกษ
๗. การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2