ประชุมสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ ครั้งแรก

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ ครั้งแรก
ในการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมครั้งแรกนับแต่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ครบตามจำนวน เพื่อให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
โดยมีนายปราจิต แก้วลา นายอำเภอกันทรลักษ์ นายสงวนศักดิ์ ชโลธร นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ นายสมภพ สังข์สุวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในการดำเนินการประชุมได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2