“ผู้ว่าฯ มาแล้ว”

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
เวลา 06.00 – 07.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษในด้านต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz , Am 864 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดย สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นายวัชรินทร์ สุขเกษม และมีผู้ร่วมรายการคือ นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ
ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรแบบออนไลน์ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนสามัญ จังหวัดศรีสะเกษ
– การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564
– การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนกรณีเกิดเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่อำเภอ
– การประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้แก่ผู้นำในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings
– พิธีรับมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภคบริโภค ในวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564 “ปรับ-ปลูก-ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา”
– การรับมอบน้ำดื่มจำนวน 75 แพ็ค จากธนาคารกรุงไทย จังหวัดศรีสะเกษ และตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ
– การรับมอบห้องความดันบวก เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิด-19
– การรับมอบเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากชมรม Strong – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ
– การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในการจัดประกอบเตียงสนาม
– การตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อำเภอราษีไศล อำเภอพยุห์ และอำเภอกันทรลักษ์
– สถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ
– การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2