การประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ครั้งแรก

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ครั้งแรก
ในการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมครั้งแรกนับแต่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษครบตามจำนวน เพื่อให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
โดยนายฉัฐมงคล อังคลสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในการดำเนินการประชุมได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2