ติดตาม ปัญหา อุปสรรค และให้กำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ปัญหา อุปสรรค และให้กำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ โรงพยาบาลอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ในการนี้ ได้ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของใช้จำเป็น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ
โดยมี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์บ้านนิคมปรือใหญ่ ผู้ปกครองศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอพยุห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุห์ สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอพยุห์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจ
ณ โรงพยาบาลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2