มอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 – 16.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้กับ นายสุทนท์ แหวนวงค์ ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ทำให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหาย มูลค่าความเสียหายประมาณ 40,000 บาท
จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือมอบเงินสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ดังนีั
1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ โดยตัวแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
2.ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ
3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
5.ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
6.ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
7.องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ส่วนราชการประจำอำเภอ
โดยมีนายสุรพล ศรีพนมธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอห้วยทับทัน กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานและมีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ท้องที่/ท้องถิ่นร่วมในพิธีดังกล่าว
ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ณ บ้านเลขที่ 85 บ้านหนองสะมอน หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2