ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.00 – 12.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรอง อนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ มีจำนวน 287 แปลง
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการจัดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เว้นระยะห่าง เจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
โดยมี นายบุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภา/ประธานแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ ประมงจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับจังหวัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2