ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรแบบออนไลน์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30 น.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรแบบออนไลน์ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ในการนี้ ทรงกดกริ่งเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารเรียน “อาคารกูรมัคซิงห์ สัจจเทพ” พระมหามนูญ จิตฺตนายโก ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ถวายรายงานข้อมูลพื้นฐาน และ ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร ตามพระราชดำริฯ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ สามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ถวายรายงานผลการเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรมสามเณรนักเรียน เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ การทำปุ๋ยหมัก
จากนั้น ทรงทอดพระเนตรกิจรรมการฝึกอาชีพ การทำน้ำยาล้างจาน การจัดทำโต๊ะ เก้าอี้ไม้ไผ่ การทอเสื่อกก และทรงทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องสหกรณ์ โรงอาหารและโรงครัว ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) กราบบังคมทูลรายงานการสนับสนุนน้ำดื่มของโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์
โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ (ชื่อเดิม พระปริยัติธรรมวัดศิริวราวาสวิทยา) ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดย พระครูบริหารกันทรลักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านกระบี่ และเจ้าคณะอำเภอกันทรลักษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต พระครูสุภัทกิตยาภรณ์ เป็นผู้จัดการ และพระมหามนูญ จิตฺตนายโก เป็นผู้อำนวยการ เพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่เข้ามาบรรพชา-อุปสมบท ภาคฤดูร้อน ได้อบรมด้วยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมในกิจกรรม จัดจุดตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้ารับเสด็จ
ณ โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ตำบลกระบี่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2