ติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในระยะการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่ สรุปผลได้ดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อำเภอกันทรารมย์
1.1 ผู้ติดเชื้อ 26 ราย
– รักษาหาย จำนวน 2 ราย
– อยู่ระหว่างการรักษา 24 ราย
1.2 HRC 296 ราย (ตรวจครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 พ.ค. 2564 นี้ทุกราย)
1.3 ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
– ยอดสะสม 379 ราย
– อยู่ระหว่างกักตัว 369 ราย
– กักตัวครบ 14 วัน 10 ราย
2. ได้เน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง/ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) ดังนี้
2.1 ด้านการสอบสวนโรค ที่ยังมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เนื่องจากผู้ติดเชื้อ/ผู้มีความเสี่ยงสูง ไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งต้องมีการสอบทานและประสานข้อมูลเชิงลึกกับผู้นำท้องที่อย่างใกล้ชิด
2.2 บูรณาการทำงานทุกภาคส่วนในการควบคุมพื้นที่/กิจกรรมที่เสี่ยง และคนเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่อำเภอ โดยอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม
2.3 ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่ง/มาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง ผลการปฏิบัติงานของทางราชการ เพื่อให้ประชาชนได้มีความเชื่อมั่นระบบการป้องกีนการแพร่ระบาดฯ ของทางราชการ
2.4 การเตรียมความพร้อมชุมชนต่อกรณีการกลับบ้านเพื่อกักตัวของผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว
ในการนี้ ได้มอบปัจจัยสิ่งของเพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

โดยมี นายอำเภอกันทรารมย์ ผอ.รพ.กันทรารมย์ สสอ.กันทรารมย์ ผกก.สภ.กันทรารมย์ ผู้แทน สสจ.ศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.รพ.ศรีสะเกษ ผอ.รพ.สต.ในอำเภอกันทรารมย์ ผู้นำท้องที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษหารือโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2