“ผู้ว่าฯ มาแล้ว”

วันที่ 30 เมษายน 2564
เวลา 06.00 – 07.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษในด้านต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz , Am 864 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดย สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นายวัชรินทร์ สุขเกษม และมีผู้ร่วมรายการคือ นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2564
– การประชุมเตรียมความพร้อม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการ
ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรแบบออนไลน์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ และโรงเรียน
กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564
– ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อพิจารณากลั่นกรอง โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 ปี
การศึกษา 2564
– พิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ(ฟ้าผ่า)
– ร่วมให้สัมภาษณ์สดผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) รายการ "อีสานเข้านี้" สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัด
อุบลราชธานี ในประเด็น "ผลกระทบทุเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีสะเกษ จากสถานการณ์โควิด-19"
– ร่วมเป็นกำลังใจในการมอบปัจจัยสิ่งของและอาหาร หน่วยงาน ชมรม และกลุ่มจิตอาสา เพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานใน
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
– สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษมอบสิ่งของแก่สถานีรถไฟกันทรารมย์ อุทุมพรพิสัย และห้วยทับทัน สำหรับใช้ในภารกิจการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
– ร่วมรับมอบปัจจัยจากชมรมธนาคาร และการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
– สถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
– การรองรับสถานการณ์โควิด-19 ในโรงพยาบาล และข้อแนะนำในการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคโควิด-19
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2