ติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโร

วันที่ 28 เมษายน 2564
เวลา 15.30 – 16.50 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในระยะการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สรุปผลได้ดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อำเภอเมืองจันทร์
1.1 ผู้ติดเชื้อ 3 ราย
– รักษาหาย จำนวน 2 ราย
– อยู่ระหว่างการรักษา 1 ราย
1.2 ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
– ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด สะสม 36 ราย อยู่ระหว่างกักตัว 36 ราย
– ผู้เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ สะสม 11 ราย
2. มาตรการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 อำเภอได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดในการควบคุมพื้นที่/แหล่ง/กลุ่ม/ ในการนี้ได้กำชับให้ควบคุมดูแลกิจกรรมเสี่ยงในพื้นที่และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดโดยเคร่งครัด
2.2 การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาล มีการเตรียมความพร้อมภายในองค์กรและมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ
ในการนี้ ได้ร่วมสังเกตการณ์ในการออกตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจ และมอบปัจจัยสิ่งของเพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)แก่ผู้เฝ้าระวัง และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังมันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี ปลัดอำเภอ สสอ.เมืองจันทร์ ผอ.รพ.เมืองจันทร์ ผู้แทน สภ.เมืองจันทร์ ผู้นำถิ่น/ท้องที่ อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ หมู่ที่ 11,16 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2