ติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโร

วันที่ 28 เมษายน 2564
เวลา 13.30 – 15.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในระยะการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สรุปผลได้ดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อำเภอเมืองศรีสะเกษ
1.1 ผู้ติดเชื้อ 30 ราย
– รักษาหายและเฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 3 ราย
– อยู่ระหว่างการรักษา 27 ราย
1.2 ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง(ข้อมูลวันที่ 23-27 เมษายน 2564)
– ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด สะสม 201 ราย อยู่ระหว่างกักตัว 201 ราย
– ผู้เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ สะสม 18 ราย
2. มาตรการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 อำเภอได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดในการควบคุมพื้นที่/แหล่ง/กลุ่ม/ ในการนี้ได้กำชับให้ควบคุมดูแลกิจกรรมเสี่ยงในพื้นที่และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดโดยเคร่งครัด
2.2 การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาล มีการเตรียมความพร้อมภายในองค์กรและมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ
ในการนี้ ได้ร่วมสังเกตการณ์ในการออกตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้เฝ้าระวัง และเจ้าหน้าที่ที่ตั้งจุดคัดกรองผู้ผ่าน เข้า-ออก หมู่บ้าน พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังมันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี ปลัดอำเภอ ผู้แทน สสอ.เมือง ผู้แทน สภ.เมือง ผู้นำถิ่น/ท้องที่ อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ หมู่ที่ 2,6,9,12 ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2