ออกตรวจติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบ

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของอำเภอที่อยู่ในการกำกับดูแล ซึ่งในการออกตรวจติดตามดังกล่าวในวันนี้ ของอำเภอภูสิงห์ สรุปผลได้ ดังนี้
๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อำเภอภูสิงห์
๑.๑ ผู้ติดเชื้อ จำนวน ๖ ราย (ข้อมูล สะสม ๖ ราย เพิ่มวันนี้ – ราย)
๑.๒ กลุ่มผู้เสี่ยงสูง ๓๔ ราย ตรวจเชื้อแล้วผลเป็นลบและยังติดตามเฝ้าระวังต่อไป
๑.๓ ผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน ๑๓๕ ราย (ข้อมูล ๒๓ เม.ย ๖๔) ได้กักตัวตามมาตราการและเฝ้าระวัง
๒. มาตรการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑ อำเภอได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดในการควบคุมพื้นที่/แหล่ง/กลุ่ม/ ในการนี้ได้กำชับให้ควบคุมดูแลกิจกรรมเสี่ยงในพื้นที่และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ๑๘ จังหวัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดโดยเคร่งครัด
๒.๒. การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาล
๑) ด้านการป้องกัน
– ใช้มาตรการ อสม.เคาะประตูบ้าน ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังให้ไปตามมาตรการ
– การจัดกิจกรรมต่างๆ ได้จัด อสม.และสารวัตรแมส ลงพื้นที่ตามมาตรการ
๒) ด้านการคัดกรอง
– ดำเนินการคัดกรองกลุ่มผู้เสี่ยงสูงในพื้นที่และได้มีการเตรียมการภายในองค์กร คัดกรองและแยกประเภทผู้มาใช้บริการ มีการจัดตั้งด่านตรวจคัดกรองและประชาสัมพันธ์
โดยมีนายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ สาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ท้องถิ่นอำเภอ ปลัดอำเภอ เข้าประชุมดังกล่าว
ณ ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2