ออกตรวจ ติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระ

วันที่ 27 เมษายน 2564
เวลา 10.00 – 12.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจ ติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในระยะการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สรุปผลได้ดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อำเภอนำ้เกลี้ยง
1.1 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 17 ราย
1.2 ผู้สัมผัสเสี่ยง 347 ราย ส่งตรวจเชื้อ 347 ราย มีผู้ติดเชื้อ 17 ราย ไม่พบเชื้อ 328 ราย(ให้เฝ้าระวังอาการจนครบ 14 วัน) และรอผลตรวจ 2 ราย
2. Cluster ที่ทำให้มีการระบาดระรอกที่ 3 ดังนี้
2.1 Clusterงานแต่งงานบ้านสบาย ม.1 ต.รุ่งระวี มีผู้ป่วยทั้งหมด 13 ราย ผู้ป่วยในพื้นที่ 7 ราย ผู้ป่วยนอกพื้นที่ 6 ราย และเฝ้าระวังอีก 67 ราย
2.2 Clusterรวมญาติ ม.7 ต.นำ้เกลี้ยง มีผู้ป่วยทั้งหมด 13 ราย ผู้ป่วยในพื้นที่ 9 ราย ผู้ป่วยนอกพื้นที่ 4 ราย และเฝ้าระวังอีก 23 ราย
2.3 4 Cluster ที่มีความเสียงสูงที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ทั้งหมด 22 ราย ผลตรวจเชื้อเป็นลบทั้งหมด และให้กักตัวจนครบ 14 วัน
3. มาตรการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 อำเภอได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดในการควบคุมพื้นที่/แหล่ง/กลุ่ม/ ในการนี้ได้กำชับให้ควบคุมดูแลกิจกรรมเสี่ยงในพื้นที่และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดโดยเคร่งครัด
3.2 การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาล มีการเตรียมความพร้อมภายในองค์กรและมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ
ในการนี้ ได้ร่วมสังเกตการณ์ในการออกตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงสูงอีกด้วย พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังมันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอนำ้เกลี้ยง สสอ.นำ้เกลี้ยง ผอ.รพ.นำ้เกลี้ยง ผู้แทน ผกก.สภ.นำ้เกลี้ยง ปลัดอำเภอนำ้เกลี้ยง ท้องถิ่นอำเภอนำ้เกลี้ยง ผู้นำถิ่น/ท้องที่ อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ากิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุม อบต.รุ่งระวี จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2