ออกตรวจติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบ

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของอำเภอที่อยู่ในการกำกับดูแลรับผิดชอบ ซึ่งในการออกตรวจติดตามดังกล่าวในวันนี้ ของอำเภอขุนหาญ สรุปผลได้ ดังนี้
๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อำเภอขุนหาญ
๑.๑ ผู้ติดเชื้อ จำนวน ๘ ราย (ข้อมูล สะสม ๘ ราย เพิ่มวันนี้ – ราย)
๑.๒ กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและ
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)
– รายใหม่ ๓ ราย สะสม ๒๕๔ ราย รอผล ๒๑ ราย (พบเชื้อ ๘ ราย ตามข้อ ๑.๑ )
๑.๓ ผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
– รายใหม่ ๒๒ ราย สะสม ๓,๘๔๕ ราย อยู่ระหว่างกักตัว ๑๗๐ ราย
๒. มาตรการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑ อำเภอได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดในการควบคุมพื้นที่/แหล่ง/กลุ่ม/ ในการนี้ได้กำชับให้ควบคุมดูแลกิจกรรมเสี่ยงในพื้นที่และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ๑๘ จังหวัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดโดยเคร่งครัด
๒.๒. การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาล
-ได้มีการเตรียมพร้อมและแผนขั้นตอนปฏิบัติ ได้แก่
๑)การดำเนินการระยะก่อนเกิดโรค
๒)การดำเนินการระยะเกิดโรค
๓)การดำเนินการระยะหลังเกิดโรค
โดยมีนายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้กำกับการสถานีตำรวจ ท้องถิ่นอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน เข้าประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2