ออกตรวจ ติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระ

วันที่ 26 เมษายน 2564
เวลา 14.00 – 15.40 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจ ติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สรุปผลได้ดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อำเภอโนนคูณ
1.1 ไม่มีผู้ติดเชื้อ
1.2 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 9 ราย ส่งตรวจเชื้อ 9 ราย มีผลเป็นลบทั้งหมด และให้เฝ้าระวังอาการถึงวันที่ 30 เม.ย. 64
1.3 ผู้สัมผัสเสี่ยงตำ่ 1 ราย เฝ้าระวังอาการถึงวันที่ 1 พ.ค. 64
2. มาตรการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 อำเภอได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดในการควบคุมพื้นที่/แหล่ง/กลุ่ม/ ในการนี้ได้กำชับให้ควบคุมดูแลกิจกรรมเสี่ยงในพื้นที่และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดโดยเคร่งครัด
2.2 การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาล
– ได้มีการจัดเตรียมห้องผู้ป่วยจำนวน 10 เตียง ณ โรงพยาบาลโนนคูณ
– ได้มีการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามจำนวน 20 เตียง บริเวณที่ว่าการอำเภอโนนคูณ
– มีการเตรียมความพร้อมภายในองค์กรและมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ
ในการนี้ ได้ร่วมสังเกตการณ์ในการออกตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงสูงอีกด้วย พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังมันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี สาธารณสุขอำเภอโนนคูณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนคูณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจโนนคูณ ปลัดอำเภอโนนคูณ ท้องถิ่นอำเภอโนนคูณ ผู้นำท้องที่ อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ากิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2