ออกตรวจติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบ

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของอำเภอที่อยู่ในการกำกับดูแลรับผิดชอบ ซึ่งในการออกตรวจติดตามดังกล่าวในวันนี้ ของอำเภอศรีรัตนะ สรุปผลได้ดังนี้
๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อำเภอศรีรัตนะ
– ผู้ติดเชื้อ จำนวน ๒ ราย
– ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๕๔ ราย ส่งตรวจเชื้อ ๔๕ ราย ตรวจพบเชื้อ ๐ ราย (เหลืออีก ๙ ราย ส่งตรวจวันนี้)
– ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI (ระบบทางเดินหายใจ) ๔๑ ราย ส่งตรวจเชื้อ ๔๑ ราย ตรวจพบเชื้อ ๐ ราย
– CIuster มี 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ป่วยยืนยันจังหวัดอุบลราชธานี/ งานแต่งอำเภอน้ำเกลี้ยง/ผู้ป่วยยืนยันจังหวัดระยองซึ่งได้ดำเนินการตรวจเชื้อ เฝ้าระวังและติดตามต่อไป
๒.มาตรการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑ อำเภอได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดในการควบคุมพื้นที่/แหล่ง/กลุ่ม/ ในการนี้ได้กำชับให้ควบคุมดูแลกิจกรรมเสี่ยงในพื้นที่และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ๑๘ จังหวัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดโดยเคร่งครัด
๒.๒. การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาล
-ได้มีการเตรียมความพร้อมภายในองค์กรและมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยมีนายสมปอง พงษ์วัน ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอศรีรัตนะ สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้กำกับสถานีตำรวจ ท้องถิ่นอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2