ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอ

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯประจำจังหวัดศรีสะเกษ
ในการประชุมดังกล่าวเป็นการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ จำนวน ๑๙ ราย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยมีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ยุติธรรมจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สภาทนายความจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการฯ /ผู้แทน เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมท้าวอินสอน ชั้น ๓ ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ในการประชุมได้ถือปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2