ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างควา

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 17.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ที่ส่วนราชการและภาคเอกชนเสนอมา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลกำหนด และบรรลุผลสัมฤทธิ์ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
โดยมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงาน
จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน อปท. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2