ติดตาม ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา กรณีราษฎรร้องเรียนเนื่องจากโ

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ติดตาม ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา กรณีราษฎรร้องเรียนเนื่องจากโรงงานของสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด ส่งกลิ่นเหม็น โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1) การปรับปรุงระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ และบ่อบำบัดน้ำเสียระบบปิด โดยใช้งบประมาณ 4.6 ล้านบาท ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2564
2) การบริหารจัดการพื้นที่และระบบนิเวศน์ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านดิน นำ้ และอากาศ
3) การบริหารจัดการในการพักก้อนยางพาราก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงาน เพื่อลดปัญหาก้อนยางพาราส่งกลิ่นเหม็น
4) มอบหมายให้ กยท.จังหวัดศรีสะเกษสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาการผลิต และจัดเก็บก้อนยางพารา ให้มีคุณภาพ อันจะเกิดความยั่งยืนในระยะยาว
โดยมี ผอ.สนง.ทสจ.ศรีสะเกษ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน กยท.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประธานสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด และราษฎร ร่วมติดตามโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2