ออกตรวจติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบ

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนของอำเภอที่อยู่การกำกับดูแลรับผิดชอบ ซึ่งในการออกตรวจติดตามดังกล่าวในวันนี้ ของอำเภอกันทรลักษ์ สรุปผลได้ดังนี้
๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อำเภอกันทรลักษ์
– จำนวน ๑๒ ราย (ข้อมูล ณ ๒๓ เม.ย ๖๔ สะสม ๑๐ ราย และรายใหม่วันนี้ ๒ ราย)
๒.มาตรการปฏิบัติงาน
๒.๑ได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดการควบคุมพื้นที่/แหล่ง/กลุ่ม/กิจกรรมเสี่ยง
๒.๒. การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาล
– การจัดตั้งคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (AEI Clinic) ๒๔ ชั่วโมง
-การปรับบริการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
-การเตรียมหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
– การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยมีนายอำเภอกันทรลักษ์ สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้กำกับสถานีตำรวจ ท้องถิ่นอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2