ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระรา

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการทางวิชาการ ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน
โดยมี เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอบึงบูรพ์ และหน่วยงานราชการในกระทรวงเกษตร ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2