ประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชยโครงการ

วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชยโครงการฝ่ายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้การจ่ายเงินค่าชดเชยแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว ตามนโยบายของรัฐบาล
โดยมี ผอ.โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษามูลล่าง ผู้แทนอัยการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนคลังจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรฝายราษีไศล ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2