ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม

วันที่ 17 เมษายน 2564
เวลา 10.30 – 12.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 10/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ รวมถึงการกำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ โดยมีประเด็นดังนี้
1. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2. การจัดตั้ง Hospitel (หอผู้ป่วยเฉพาะกิจสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19) โดยเปิดให้บริการวันที่ 17 เมษายน 2564
3. พิจารณามาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ และให้อำเภอนำไปถือปฏิบัติในพื้นที่อย่างเคร่งครัด
4. การพิจารณาการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
5. แผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 รอบที่ 2 โดยจังหวัดศรีสะเกษได้รับวัคซีน Sinovac 8,560 โดส (4,280 คน) จัดสรรให้บุคลากรที่มีความเสี่ยงตามลำดับ
6. พิจารณาการจัดกิจกรรมในพื้นที่
7. การปฏิบัติตามมาตรการฯ ของผู้ประกอบการร้านค้า และห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในทามไลน์ของผู้ป่วยโรคโควิด-19
ทั้งนี้ ขอให้อำเภอเน้นย้ำ อปท. และผู้ปกครองท้องที่ อสม.ตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ โดยการเข้าให้คำแนะนำหลักการปฏิบัติทั้งในครัวเรือน และต่อบุคคลภายนอกของบุคคลรายดังกล่าว
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง อีกทั้ง มีนายอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2