ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน 238 ปี จังหวัดศร

วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564 โดยที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินการและพิจารณาแนวทาง ดังนี้
1.ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติงบ การก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ผู้ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ที่ผ่านการพิจารณาตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัด เห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสม ในรอบที่ 1และ2 จำนวน 36 ราย เป็นงบประมาณ 1,643,898 บาท
2.มอบสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษใช้งบของเหล่ากาชาด สนับสนุนในการก่อสร้างบ้านอีก 8หลังหลัง เป็นเงินจำนวน 400,000 บาท
ทั้งนี้ การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณต้องมีความโปร่งใส ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้ประสบปัญหา โดยมีอำเภอเป็นผู้รายงานสภาพปัญหา มีกำหนดเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง/ซ่อมแซมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยมี พระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายประดิษฐ์ พรหมเสนา และนายอาลัย หงษ์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2