เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการเสนอโครงการพั

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ให้แก่ส่วนราชการและภาคเอกชน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลกำหนด และบรรลุผลสัมฤทธิ์ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ หน.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผอ.แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้แทน อปท. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2