ประธานเปิดงาน “วันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน "วันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์"
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแปรรูป ผลิตผลและสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างรายได้หลังฤดูทำนา เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และช่องทางการตลาดของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเชื่อมโยงแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2) ให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงบริการทางวิชาการได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกันและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกร
3) เป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ในการส่งเสริม แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และนำองค์ความรู้ด้านการเกษตร มาสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่
กิจกรรมในงาน
1) การออกหน่วยให้บริการพี่น้องเกษตรกรของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย และภาคเอกชน
2) การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP
โดยมี เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน นายอำเภอศรีรัตนะ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายก อบต.สะพุง ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2