ประธานในการประชุมโครงการติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัด ระดับ

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมโครงการติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัด ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนวาระจังหวัด 10 วาระ
ทั้งนี้ ร่วมรับฟังส่วนราชการระดับอำเภอนำเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระจังหวัด 10 วาระ โดยมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เช่น การส่งเสริมวินัยจราจรในเด็กและเยาวชน นวัตกรรมทางการศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การดำเนินโครงการ To Be Number One นาแปลงใหญ่ กิจกรรมการพัฒนาการผลิตทุเรียน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และการขับเคลื่อน พชอ.ขุนหาญ
พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมให้กำลังใจการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระจังหวัด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนนายอำเภอขุนหาญ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารอปท. ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ หอประชุมโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2