ประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 11.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
1. โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ อำเภอกันทรลักษ์
2. โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา อำเภอปรางค์กู่
3. ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอราษีไศล
ในที่ประชุมได้รายงานกำหนดการ และการมอบหมายภารกิจหน่วยงานรับผิดชอบ ตามแนวทางการถวายความปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
โดยมี พระมหามนูญ จิตตฺนายโก ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ พระมหาดนัยธรฺ ติกฺขปญฺโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่วิทยา นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จว.ศก.(ท) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอกันทรลักษ์ นายอำเภอปรางค์กู่ รกท.นายอำเภอราษีไศล ผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ สหกรณ์จังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2