ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึก

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย และโรงเรียนอุทุมพรวิทยา
ในการนี้ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวด้วย ซึ่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัยได้เปิดสอนสายอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งในครั้งนี้มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้
ระดับ มัธยมศึกษา จำนวน ๙๗ คน
ระดับ ปวช. จำนวน ๔๐๖ คน
ระดับ ปวส. จำนวน ๒๓๒ คน
รวมผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๗๓๕ คน
โดยมีนายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอเมืองจันทร์ นายกองโท เสนีย์ มะโน นายอำเภอสำโรงทาบ ผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับและร่วมในพิธีดังกล่าว
ณ หอประชุมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2