ประธานการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น “จังหวั

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น “จังหวัดสะอาด เปลี่ยนเพื่ออะไรๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ “ครั้งที่ 2/2564 โดยรายงานผลการดำเนินงานและพิจารณา ดังนี้
1. ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดศรีสะเกษ และการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย
2. การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามวาระจังหวัดศรีสะเกษ “ศรีสะเกษจังหวัดสะอาด เปลี่ยนเพื่ออะไรๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ” ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
3. รายงานผลความก้าวหน้าในการติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูล(ระบบบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
4. รายงานผลการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ/หน่วยงาน
ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานราชการเพื่อเป็นต้นแบบในการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม เช่น การใช้วัสดุทดแทนการใช้ขวดน้ำพลาสติกในการประชุม การติดตามผลการลงพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะในโรงเรียน วัดและชุมชน
โดยมี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้บริหารองค์กรเอกชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2