ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริ

วันที่ 27 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยขอบการทุจริต ความสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องร่วมมือกันต่อต้านการทุจริต แนวทางในการป้องกันการทุจริต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อปลูกจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรม ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานที่กินจังหวัดศรีสะเกษ/สาขา จำนวน 177 คน
โดยมี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าพนักงานที่ดินสาขา พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในกิจกรรม
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2