ประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักน

วันที่ 26 มีนาคม 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 (นางสุมิตรา อติศัพท์) เป็นประธานเพื่อตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 โดยมีแผนงาน/โครงการตรวจติดตาม ดังนี้
1. การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (lssue)
1.1 การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวม
1.2 การจัดการแหล่งน้ำชุมชนภาคการเกษตร
1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการการจัดที่กินทำกินให้ชุมชน (คทช.)
1.4 การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
2. การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และผู้เกี่ยวข้องร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2