เปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อไปบริการประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสได้เข้าถึงการบริการของรัฐ
ในกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาล การบริการด้านทันตกรรม การรับ-จ่ายยา การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ บริการข้อมูลข่าวสาร การให้คำปรึกษา การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก การจัดจำหน่ายและแสดงสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทั้งนี้ ภายในงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด
พร้อมกันนี้ ประธานในพิธีได้ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือมจำนวน 7 ราย และลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย
โดยมีนายธรรมศักดิ์ สว่างวงษ์ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเบญจลักษ์ นางศรีเรือน ดีพูน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายธนา กิจไพบูลย์ชัย ส.อบจ.อ.เบญจลักษณ์ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ณ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2