ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม

วันที่ 25 มีนาคม 2564
เวลา 10.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 7/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ รวมถึงการกำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ โดยมีประเด็นดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
3. ความก้าวหน้าในการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีนโควิด 19
4. การกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล และนายกเทศมนตรี
5. หารือการวางรูปแบบเตรียมความพร้อมในการพิจารณาการเปิดตลาดนัดชายแดนเมืองใหม่ช่องสะงำ
6. การพิจารณาขออนุญาตนำแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่จังหวัดเพื่อไปทำงานกับนายจ้างใหม่
7. การพิจารณาขออนุญาตนำแรงงานต่างด้าวกัมพูชาเข้าทำงานในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
8. การขออนุญาตจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
9. การขออนุญาตจัดงานปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
10. การขออนุญาตจัดงานเททองหล่อรูปเหมือนพระเกษตรศีลาจารย์
11. การขออนุญาตจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
โดยมี ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2