ประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ค

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog : GD Catalog) แนวทางการจัดทำ Data Catalog ในระดับพื้นที่ และพิจารณารายการข้อมูลตามประเด็นสำคัญในพื้นที่ (Pain Point) จังหวัดศรีสะเกษ : การพัฒนาผ้าทอมือ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2