ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดศรีสะเก

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและพิจารณาแผนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในห้วงต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565-2570 ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ "ก้าวสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่อย่างยั้งยืน" และเป้าหมายการลดอัตราการบริโภคยาสูบของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป เมื่อสิ้นปี 2570 ไม่เกินร้อยละ 14 ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2