เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจัง

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเบิกจ่ายของรัฐบาล อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย
โดยมี คลังจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทน อปท. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2