ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระพิจารณา ดังนี้
1. โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการที่ผ่านเกณฑ์ที่อยู่ในกรอบวงเงินของจังหวัดและส่วนกลาง มีทั้งสิ้น 273 โครงการ ดังนี้
1.1 ระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ จำนวน 12 โครงการ
1.2 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 โครงการ
1.3 ระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล จำนวน 260 โครงการ
2. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีไม่มีผลกระทบต่อแผน
3. การใช้จ่ายเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีส่วนราชการ/หน่วยงาน ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ 5 กิจกรรม
โดยมี อัยการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน อปท.ที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2