“ผู้ว่าฯ มาแล้ว”

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 – 07.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษในด้านต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz , Am 864 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดย นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ผอ.สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นายวัชรินทร์ สุขเกษม
ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– พิธีมอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ แก่เยาวชนที่มาฝึกวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตร ไม่เกิน 1 ปีให้กับผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 1/2564
– รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการด้านการท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
– รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และคณะ ลงพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ
– การประชุมโครงการติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัด ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อำเภอน้ำเกลี้ยง
– กิจกรรม "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในทุกวันอังคารของสัปดาห์
– การร่วมเป็นสักขีพยานและรับมอบที่ดิน และเงินบริจาค จากผู้มีความประสงค์บริจาคให้แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ
– การประชุมพิจารณาแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 (พ.ศ.2564) “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) “นครลำดวนเกมส์”
– การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "ลำดวนศรีสะเกษไนท์รัน Lamduan Sisaket Night Run 2021" ครั้งที่ 2/2564
– กิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ตามโครงการ” ศรีสะเกษสร้างสุข ทุกข์กาชาดบรรเทา” และในโอกาสฉลองจังหวัดศรีสะเกษครบ 238 ปี คนศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ
– การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564
– พิธีบวงสรวงงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2564
– พิธีเปิดงานมหกรรมรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” จังหวัดศรีสะเกษ ในงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ ประจำปี 2564
– การตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการภายในงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ ประจำปี 2564 และชมการแสดงจินตลีลา ประกอบแสดง สี เสียง รอบปฐมทัศน์เรื่อง “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร” ตอน สืบราชมรรคา
ศรีชยราชา ชัยวรมันที่ 7
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2