ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 – 16.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ รวมถึงการกำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ โดยมีประเด็นดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
3. การเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยง
4. การพิจารณาการจัดสอบคัดเลือกบุคคลฯ ของ สพป.ศก. เขต 4
5. การพิจารณาจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2564
6. การพิจารณาการจัดงานลำดวนศรีสะเกษไนท์รัน
7. การพิจารณาโครงการวิ่งต่อลมหายใจ (Run for life)
8. การพิจารณากลุ่มผู้รับวัคซีนฯในจังหวัดศรีสะเกษ
ในกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอวังหิน ได้ทำการตรวจเชื้อจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดจำนวน 23 ราย ผลตรวจเป็นลบไม่มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันจึงขอให้ส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องและอำเภอกำชับไปยังพื้นที่ในการตรวจสอบข้อมูลผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงในเชิงรุกเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในวงกว้างต่อไป
โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2