พิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่นายธีรสิทธิ์ ศรียงยศ ราษฎร ผู้ประสบอัคคีภัย อยู่บ้านเลขที่ ๖ บ้านหนองงูเหลือมกลาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง ๑ หลัง และทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายมูลค่าความเสียหาย ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ในการนี้เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือมอบเงินสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ดังนีั
๑) สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ โดยนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
๒) ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ
๓) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
๔) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
๕) ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรจังหวัดศรีสะเกษ
๖) พชอ.เบญจลักษ์
๗) ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่/ในพื้นที่
โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษนายธรรมศักดิ์ สว่างวงษ์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอเบญจลักษ์ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีดังกล่าว
ณ บริเวณบ้านเลขที่ ๖ บ้านหนองงูเหลือมกลางหมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2