เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ A5 ในกิจกรรมเวทีชุมนุม STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน เพื่อขยายผลแนวคิดและองค์ความรู้ในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และการจับตามองแจ้งเบาะแส (WATCH & VOICE) รวมถึงการสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ขยายผลไปยังประชาชนในพื้นที่ระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มต่างๆ และประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 100 คน
โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอขุขันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการบริหารชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2