ต้อนรับและหารือข้อราชการร่วมกับ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ผู้

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับและหารือข้อราชการร่วมกับ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 และคณะ ผู้ตรวจราชการกรมเพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
2. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
3. การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
5. การส่งเสริมและผลักดันตามข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย ในการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6. การตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการงบกลางด้านการบริหารจัดการน้ำ
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2