เป็นประธานเปิดการอบรมยุวมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 1

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 – 11.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมยุวมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 1 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน จังหวัดศรีสะเกษ
การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ และพัฒนาศักยภาพการบริการของบุคลากร โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง สร้างรายได้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในชุมชนท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้น 44 คน
โดยมี น.ส.วรรณา บุดดีสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษยโสธร รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2