เป็นประธานในพิธี “บูชาดินภูเขาไฟ ตอบแทนคุณทุเรียน”

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี “บูชาดินภูเขาไฟ ตอบแทนคุณทุเรียน” เพื่อระลึกถึงบุญคุณแม่ธรณีที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และปลูกทุเรียน ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ทุเรียนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวศรีสะเกษเป็นจำนวนมากทั้งภาคเกษตร รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวและบริการ และเป็นประธานเปิด “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน
ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมีนายวันชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน นายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวต้อนรับ ส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผอ.การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประธาน YEC ศรีสะเกษ ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และเกษตรกรชาวกันทรลักษ์ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สวนนายพิสิตร์ ภูโท) ม.9 ต.นำ้อ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2