เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ใ

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ราษฏร ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๓ ราย ดังนี้
๑. นางดาวเรือง จันใด ผู้ประสบอัคคีภัย อยู่บ้านเลขที่ ๑๘ ทำให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินอื่น ๆ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง มูลค่าความเสียหาย ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒. นายสมมุต จันใด บ้านเลขที่ ๑๒๙ ทำให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายบางส่วน มูลค่าความเสียหายประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. นายไพศาล คณาเดิม บ้านเลขที่๑๘/๒ ทำให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินอื่นได้รับความเสียหายบางส่วน มูลค่าความเสียหายประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือมอบเงินสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ดังนีั
๑) สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
๒) ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ
๓) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
๔) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
๕) ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรจังหวัดศรีสะเกษ
๖) ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกันทรารมย์
๗) ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่/กศน.ในพื้นที่
โดยมีนายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บ้านเลขที่ ๑๘ บ้านยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2