ต้อนรับและหารือข้อราชการ

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 08.45 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ต้อนรับและหารือข้อราชการกับ นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เขต 14 และคณะ เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ในเรื่องสำคัญดังนี้
1. จังหวัดศรีสะเกษมีวงรอบพืชผลทางการเกษตรตลอดปี การวางแผนกลยุทธ์ มีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
2. การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัด สนทช. และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รวมทั้งหน่วยทหาร ออกแบบแพล็ตฟอร์มการบริหารจัดการน้ำ โดยความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่
3. การเพิ่มจำนวนผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน GAP และ GI อันถือเป็นสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าให้สินค้า เป็นช่องทางในการส่งออกสินค้าโดยการส่งเสริมของของหน่วยงานพาณิชย์
4. การพัฒนาสายพันธุ์ของพืชผลทางการเกษตร
5. การพัฒนาเกษตรกรให้เพิ่งพาตัวเองได้ เช่น การรวมกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินงานในพื้นที่
6. หน่วยงานเกษตรส่งเสริมการเกษตรในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการดึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ออกแบบการทำการเกษตรในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการตลาดสู่ภายนอก
โดยมี ประมงจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ เข้าร่วมหารือ
ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2