ป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษ

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564 และผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และพิจารณาแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
1. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
2. ระเบียบคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาว่าด้วยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแต่งตั้ง พ.ศ. 2564
3. แนวปฏิบัติในการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการทำ คัดเลือก จัดหาหรือใช้ตำรา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
4. พิจารณาคณะทำงานการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ วาระนวัตกรรมการศึกษา
5. พิจารณาโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ตาม พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6. พิจารณาขอแนวทางอนุมัติการประกาศให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนพัฒนาคุณภาพพิเศษ
ทั้งนี้ มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละเรื่องตามที่ประชุมได้มีความเห็นให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการพิจารณากรอบระยะเวลาอนุมัติหลักสูตรสถานศึกษา
โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศึกษาธิการจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนมูลนิธิสยามกัมมาจล ผู้แทนมูลนิธิอาศรมศิลป์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2