เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ใ

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่นางนุชรินทร์ ผงศรี ผู้ประสบอัคคีภัย ทำให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายทั้งหลัง
เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือมอบเงินสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ดังนีั
๑. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ โดยมอบหมายกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์
๒. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
๓. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
๔.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
๕.ชมรมผู้ช่วยเหลือคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีนายปวิช รัตวาลย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ท้องที่/ท้องถิ่นร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บ้านเลขที่ ๓๐๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2